Nyheder


ÅRLIGT AFDELINGSMØDE I AFDELING 5

DE 12.SEPTEMBER 2022 KL. 19.00 

 

REFERAT

 

Der var fremmødt 58 beboere plus fra bestyrelsen: formand Jan Lildrup, Steen Wennerberg og Ole Pedersen. Fra Baldersbo var fremmødt: Direktør Søren B. Christiansen, Jens Villads Jensen, Marianne Wisén, Jesper Jurik og Ronni Enemark Larsen.

 

Formand Jan Lildrup bød velkommen til årsmødet, hvorefter vi gik videre til punkt 1 på dagsordenen.

 

Punkt 1:    Valg af dirigent: Marianne Wisén fra hovedbestyrelsen blev foreslået og valgt. Marianne konstaterede at der var indkaldt til årsmødet rettidigt.

 

Punkt 2:    Valg af mødesekretær: Ole Pedersen blev valgt.

 

Punkt 3:    valg af stemmeudvalg: Pernille, Inge og Jane blev valgt.

 

Punkt 4:    Formandens beretning: Da formandens beretning er blevet husstandsomdelt, valgte forsamlingen, at den ikke skulle læses op. Der blev forespurgt om samarbejdet med byggeprojektet på posthusgrunden. Dette er blevet droppet, da byggeriet har været ramt af konkurser og byggesjusk, men Søren kunne meddele, at vi nu selv etablerer de 24 parkeringspladser ved flagstangen.           Sp. Er byggeriet på posthusgrunden Baldersbo`s, Søren: Nej heldigvis!

 

Punkt 5:    Godkendelse af driftsbudgettet for 2023: Søren gennemgik på sædvanlig vis driftsbudgettet og forklarede, hvorfor vi fik en lille huslejestigning. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 6:    Indkomne forslag: Der var kun kommet 1 forslag om tilladelse til at holde en inde kat. Heidi forlangte en skriftlig afstemning, hvorefter der blev delt stemmesedler ud. Hvert lejemål havde 2 stemmer. Der var en længere debat om forslaget, for og imod. Efter debatten gik vi over til afstemningen som viste 71 stemmer imod og 18 stemmer for lovligt kattehold, så forslaget faldt.

 

                 Herefter var der pause, og afdelingsbestyrelsen var igen vært for et lille traktement med en sandwich og noget at drikke. Samtidig kunne man strække benene og de trængende kunne også ryge ude på terrassen.

 

 Punkt 7:    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

                 På valg var: Jan lildrup og Inge Hansen, der var Corona syg, men havde givet fuldmagt til valget. Begge blev genvalgt.        Som Suppleanter stillede Heidi Bernandt og Else Lildrup op uden modkandidater, og de blev genvalgt.

 

Punkt 8:    Eventuelt: Også her var en længere forespørgselsdebat, hvor alle spørgerne fik svar af de kompetente i forsamlingen. Det blev konstateret at vi havde nogle søde og hjælpsomme gårdmænd. De nye p-pladser skal være færdige om ca. 4 uger. De gamle vinduer virker ikke så godt mere og er utætte. Jesper: ring til mig, så ordner vi det, en årlig gennemgang kan ikke betale sig. Sp: Kan toiletdøren vendes. Sv: Ja det kan den godt, men du skal selv betale, og det koster ca. kr.6000. Sp. Der er problemer med vasketider og overholdelse af disse. Jesper vil tale med Miele om dette, og om man kan lave nogle gode regler. Man vil også lave nogle laminerede skilte til at sætte på vaskemaskinen der fortæller, at den er optaget. S: Parkeringspladserne giver problemer, de er meget optaget. Søren jeg har tit været i afdeling 5 af familiære årsager, og jeg har altid fået en plads, men måske skal man gå lidt længere. Sp: Papkontainerne er tit overfyldte. Sv: Det er Vestforbrænding der bestemmer, hvornår de skal tømmes, og hvor mange vi skal have. Husk at alle papkasser skal gøres helt flade inden de smides ud! Sp: Der renoveres kælderskakte, bliver de større eller laves der forandringer. Jesper: De bliver ikke større, og de samme aluminiumsramper skal bruges igen. Jan: der er indkommet et forslag for sent, og dette kan selvfølgelig ikke behandles.

 

                 Formand Jan Lildrup afsluttede mødet og takkede ordstyrer Marianne Wisén og de fremmødte for deltagelsen.

 

                 Mødet blev afsluttet kl. ca. 21.

 

                 Referent: Ole Pedersen                                   Dirigent: Marianne Wisén.

 

 

 

 

 

 FORMANDENS BERETNING FOR ÅR 2021 – 2022

FOR AFDELING 5 OG BEBOERHUSET MALMPARKEN.

 

Det har på mange måder været et usædvanligt og anderledes år vi sammen har været igennem.

I skrivende stund, er etableringen af ny parkeringsplads på det vi kalder ”Flaggrunden” under

etablering. Det er noget vi har set frem til rigtig længe, men som samtidig har krævet meget

uventet arbejde og kreativitet fra Baldersbo`s ledelse.

Oprindeligt var det et projekt der skulle financieres af bygherren af posthusgrunden, mod til gengæld af få råderet over nogle parkeringspladser hos os.

Da bygherren gik i betalingsstandsning, var det plusligt et projekt der var overladt til Baldersbo

alene. Som sædvanligt fandt vores øverste ledelse igen en løsning for økonomi og gennemførelse.

Når vi nu er ved store og omkostningskrævende projekter, skal vi naturligvis også nævne etableringen af El lade standere.

Her mener jeg at vores ledelse, med selskabsbestyrelsen og direktion i spidsen, endnu engang har handlet hurtigt og visionært, med lovning og etablering af fremtidens energikilde til el-bilister.

Mens vi er i jord højde, vil vi også gerne nævne vores ønske om, et lidt anderledes og måske lidt

mere ”vild” natur i vores nærområde. Det er det vi kalder Bio Diversitet, og som egentlig bare er tilbagevenden til det knapt så velfriserede grønne områder.

Om det helt lykkedes i år, kan vi diskuterer, men vores herlige stab af gartnere fortsætter til vi

opnår det vi ønsker.

Efter ønske fra Afdelingsbestyrelsen, har vi fået gennemført, at vores noget matte altan brystninger nu bliver malet i samme farve, men med en smukkere glød.

Boligselskabet Baldersbo har fejret 75 års jubilæum, som et særdeles levedygtigt og fremtidsorienteret sted at bo.

Med den sidste tids omtale af inflation, og voldsomme stigninger i alt lige fra el til husleje, synes jeg

at vi kan være meget glade og tilfredse med at bo et sted, hvor der er helt styr på økonomi og fremtid.

Beboerhuset Malmparken har været igennem en meget lang og udfordrende tid, med skiftende regler og påbud vedrørende sammenkomster og fester.

Ledelsen af Baldersbo udskrev nogle retningslinjer gældende for alle beboerlokaler, og tak for den tillid der blev udvist til at jeg som udlejningsansvarlig kunne løse opgaven.

Jeg har fra flere sider, hørt ønsket om at vi genoptager arrangementer for vores beboere.

Det vil vi gerne, men vi vil samtidig bruge tiden på at undersøge mulighederne, for at udvikle og skabe nye traditioner til glæde for måske endnu flere beboere, herunder meget gerne børnefamilier.                                                                                                                                                                                            

Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne takke alle de mennesker der arbejder for det samme som os, at sikre at vores afdeling og beboere har de bedst tænkelige forhold.

En meget stor tak til hovedbestyrelse og direktion, for at I altid skaber de økonomiske rammer der gør at vi kan opfylde vores ønsker og visioner.

En speciel tak til de ansatte der uanset vejr og vind, altid sørger for at vi med stolthed kan sige

”Afdeling 5 – Et godt sted at bo”

 

 

AFDELINGSBESTYRELSEN for Afd.5

Jan Lildrup - Formand

Skovlunde den 1. September 2022

 

Den 9. september 2021

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AFDELING 5

TORSDAG DEN 26. AUGUST 2021

 

Til stede var: Jan og Else Lildrup, Bo Markvardsen, Jørgen Olsen, Steen Wennerberg og Ole Pedersen.

 

Mødet startede med spisning af en let anretning, og de aktuelle emner til beboermødet den 13. september 202 blev samtidig behandlet.

 

Bestyrelsen havde forespurg Marianne Wisén, formand for Baldersbos selskabsbestyrelse, om hun ville komme til mødet og være mødeleder, og det havde hun takket ja til.

 

Da der på grund af Covid 19 ikke blev afholdt beboermøde i 2020, er alle bestyrelsesmedlemmer på valg, Jørgen Olsen ønsker ikke genvalg, men alle øvrige bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg.

 

Jan og Else Lildrup, Ole Pedersen og ejendomsinspektør Jesper Jurik har været på markvandring, hvor vi har udpeget 3 steder, hvor man allerede i år vil påbegynde anlæggelsen af nogle bede som ”biodiversitet” eller blomstereng. Samtidig foreslog Jesper Jurik, at der blev plantet nogle japanske kirsebærtræer på vort græsareal ud mod Bybuen, for ligesom at sige ”hertil og ikke længere” i forhold til den massive udbygning af Skovlunde Bymidte.

 

Der er indkommet 2 forslag fra beboerne, og afdelingsbestyrelsen vil fremsætte et forslag, hvor vi henstiller til Baldersbo at hæve det beløb på kr. 75.000 til kr. 90.000 når der skal etableres nyt køkken. Man kan i dag ikke få et nyt køkken for. Kr. 75000 hvilket har været grænsen i mange år. Beboerne skal derfor selv betale det resterende beløb kontant, og det er en meget stor belastning når man i forvejen lige har betalt indskud samt flytteomkostninger. 

 

Vi regner med et deltager antal til beboermødet på ca. 60 personer, og der vil blive serveret en sandwich og en øl eller vand.

 

Det blev vedtaget at afholde en ”spis sammen” aften torsdag den 21. oktober 2021, hvor der skal serveres mad der ikke belaster ”køkken personalet” så meget, at de ikke kan være med til at hygge sig. Der indkaldes måske et par unge mennesker til at hjælpe med diverse ting. Deltagerne vil blive fordelt efter en planlægning så vi kan komme hinanden ved og lære nye mennesker at kende.

 

Afdeling 9 har etableret en ”krea klub” i Beboerhuset Malmparken, uden at styregruppen ellert bestyrelsen i afdeling 5 har været involveret. Det er helt galt, men vi afventer situationen, inden vi foretager os noget.

 

November og december er udlejningsmæssigt lidt tynde måneder, så bestyrelsen vil foreslå at stille et hjørne af parkeringspladsen til rådighed for Det Danske Spejderkorps til salg af juletræer. Det er en fordel for beboerne i vore afdelinger, og pengene går til et godt formål.

 

Mødet blev afsluttet kl. ca. 21

Referent: Ole Pedersen
 

 BIODIVERSITET


Hvad er nu det for noget, er det noget der kommer os ved? Ja, det er et godt spørgsmål, men taler vi med mennesker der går meget op i vor fremtid, så er det virkelig noget vi bør medvirke til.Biodiversitet er det mylder af liv som findes overalt i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vore landarealer og brug af  naturressourcer til blandt andet nybyggeri og infrastruktur.
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 5 har drøftet, om det ikke kunne være en god idé, at udlægge en del af de m eget store græsarealer mellem Lilletoften og afdeling 5 og 9 til et naturligt levested for blomster og insekter samt andre dyr.  Afdelingsbestyrelsen er interesseret i at høre beboernes mening, og vi mener i øvrigt at der er nasser af plads, og at denne kun meget sjældent benyttes til leg og boldspil, og det vil der også i fremtiden være rigelig plads til. Det er  os bekendt at en del kommuner giver tilskud til anlæg af ”naturhaver” så mon ikke vi med den rigtige plan kan få overtalt Ballerup Kommune og Baldersbo til at medvirke økonomisk til projektet som ikke vil blive voldsomt dyrt.Når først ”naturhaven”  er anlagt kan vi alle sammen glæde os over blomsterpragten, og nyde dyrelivet, og det vil måske blive muligt at hente en lille buket til en vase hjem til. Og så skal det lige tilføjes, at en naturhave kun kræver et minimum at passe, så det klarer vore ejendomsfunktionærer sikkert med glæde. 

  • Hvad synes I om idéen, er det noget vi skal tage fat på til gavn for både dyr og menneskNY PARKERINGSORDNING I AFDELING 5


Som det fremgår af ovenstående mødereferat, blev vor nye p-licensordning vedtaget.


P-licensordningen træder i kraft om aftenen den 23. februar 2020 kl. 00.00


DinParkering har uddelt


Information om samarbejdet i forbindelsemed parkeringsservice fra DinParkering.


hvor alle nødvendige oplysninger er medtaget. Husk at tilmelde jeres biler til ordningen, og husk at følge reglerne generelt, da I eller jeres gæster ellers vil blive afkrævet en P-afgift på kr. 795.  


Med denne p-licens ordning håber Baldersbo og afdelingsbestyrelsen, at der bliver ordnede forhold på vore parkeringspladser, og at der bliver plads til vore beboeres biler på parkeringspladserne. Der er dog ingen garanti for at der er p-pladser nok, men den uvedkommende parkering af køretøjer udefra vil garanteret ophøre, og det alene frigiver en del parkeringspladser til os.