Nyheder


EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFDELING 5

DEN 14. NOVMBER 2022 KL. 19.00

 

REFERAT

 

Der var fremmødt 38 beboere incl. Afdelingsbestyrelsen samt inspektør Jesper Jurik.

 

Formand Jan Lildrup bød velkommen til mødet, hvorefter vi gik videre til punkt 1 på dagsordenen.

 

Punkt 1:  Valg af dirigent: Jane Hyldnæs blev foreslået og valgt. Jane             konstaterede at der var indkaldt rettidigt til mødet.

 

Punkt 2:  Valg af mødesekretær: Ole Pedersen blev valgt.

 

Punkt 3:  Valg af stemmeudvalg: kun hvis det bliver nødvendigt, ellers klares det med håndsoprækning.

 

Punkt 4:  Forslag til ændring af p-regler: 3 timers parkering med P-skive ændres til 1 times parkering.

Forslaget blev livlig debatteret, og der var argumenter både for og imod, men med den store byggeaktivitet i Skovlunde Bymidte, ville det være det bedste for vore beboere hvis vi sikrede vore p-pladser til dem.                      

Forslaget blev vedtaget med stor mariotet.

PUNKT 5: Forslag til ændring af husorden: Altankasser må kun opsættes indvendig på altanen. Det var konstateret at dette forslag tidligere havde været en del af vor husorden, men teksten var ved en fejl blevet slettet. Der var enkelte argumenter for forslaget, og en beboer fortalte at dette punkt stod i vore lejekontrakter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

PUNKT 6: Eventuelt: Der var ikke meget at tale om, men nogle beboere hævdede, at de dårligt kunne se den røde inddeling af P-felterne. Jesper Jurik fortalte, at der ville blive markeret med ”søm” når vejret tillod.

 

Formand Jan lildrup afrsluttede mødet og takkede ordstyrer Jane Hyldnæs og de fremmødte for deltagelsen.

 

Mødet blev afsluttet kl. 19.30                                           Dirigent: Jane Hyldnæs

 

Referent: Ole Pedersen                                                       

                                                                                        Formand: Jan Lildrup                                   
ÅRLIGT AFDELINGSMØDE I AFDELING 5

DE 12.SEPTEMBER 2022 KL. 19.00 

 

REFERAT

 

Der var fremmødt 58 beboere plus fra bestyrelsen: formand Jan Lildrup, Steen Wennerberg og Ole Pedersen. Fra Baldersbo var fremmødt: Direktør Søren B. Christiansen, Jens Villads Jensen, Marianne Wisén, Jesper Jurik og Ronni Enemark Larsen.

 

Formand Jan Lildrup bød velkommen til årsmødet, hvorefter vi gik videre til punkt 1 på dagsordenen.

 

Punkt 1:    Valg af dirigent: Marianne Wisén fra hovedbestyrelsen blev foreslået og valgt. Marianne konstaterede at der var indkaldt til årsmødet rettidigt.

 

Punkt 2:    Valg af mødesekretær: Ole Pedersen blev valgt.

 

Punkt 3:    valg af stemmeudvalg: Pernille, Inge og Jane blev valgt.

 

Punkt 4:    Formandens beretning: Da formandens beretning er blevet husstandsomdelt, valgte forsamlingen, at den ikke skulle læses op. Der blev forespurgt om samarbejdet med byggeprojektet på posthusgrunden. Dette er blevet droppet, da byggeriet har været ramt af konkurser og byggesjusk, men Søren kunne meddele, at vi nu selv etablerer de 24 parkeringspladser ved flagstangen.           Sp. Er byggeriet på posthusgrunden Baldersbo`s, Søren: Nej heldigvis!

 

Punkt 5:    Godkendelse af driftsbudgettet for 2023: Søren gennemgik på sædvanlig vis driftsbudgettet og forklarede, hvorfor vi fik en lille huslejestigning. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 6:    Indkomne forslag: Der var kun kommet 1 forslag om tilladelse til at holde en inde kat. Heidi forlangte en skriftlig afstemning, hvorefter der blev delt stemmesedler ud. Hvert lejemål havde 2 stemmer. Der var en længere debat om forslaget, for og imod. Efter debatten gik vi over til afstemningen som viste 71 stemmer imod og 18 stemmer for lovligt kattehold, så forslaget faldt.

 

                 Herefter var der pause, og afdelingsbestyrelsen var igen vært for et lille traktement med en sandwich og noget at drikke. Samtidig kunne man strække benene og de trængende kunne også ryge ude på terrassen.

 

 Punkt 7:    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

                 På valg var: Jan lildrup og Inge Hansen, der var Corona syg, men havde givet fuldmagt til valget. Begge blev genvalgt.        Som Suppleanter stillede Heidi Bernandt og Else Lildrup op uden modkandidater, og de blev genvalgt.

 

Punkt 8:    Eventuelt: Også her var en længere forespørgselsdebat, hvor alle spørgerne fik svar af de kompetente i forsamlingen. Det blev konstateret at vi havde nogle søde og hjælpsomme gårdmænd. De nye p-pladser skal være færdige om ca. 4 uger. De gamle vinduer virker ikke så godt mere og er utætte. Jesper: ring til mig, så ordner vi det, en årlig gennemgang kan ikke betale sig. Sp: Kan toiletdøren vendes. Sv: Ja det kan den godt, men du skal selv betale, og det koster ca. kr.6000. Sp. Der er problemer med vasketider og overholdelse af disse. Jesper vil tale med Miele om dette, og om man kan lave nogle gode regler. Man vil også lave nogle laminerede skilte til at sætte på vaskemaskinen der fortæller, at den er optaget. S: Parkeringspladserne giver problemer, de er meget optaget. Søren jeg har tit været i afdeling 5 af familiære årsager, og jeg har altid fået en plads, men måske skal man gå lidt længere. Sp: Papkontainerne er tit overfyldte. Sv: Det er Vestforbrænding der bestemmer, hvornår de skal tømmes, og hvor mange vi skal have. Husk at alle papkasser skal gøres helt flade inden de smides ud! Sp: Der renoveres kælderskakte, bliver de større eller laves der forandringer. Jesper: De bliver ikke større, og de samme aluminiumsramper skal bruges igen. Jan: der er indkommet et forslag for sent, og dette kan selvfølgelig ikke behandles.

 

                 Formand Jan Lildrup afsluttede mødet og takkede ordstyrer Marianne Wisén og de fremmødte for deltagelsen.

 

                 Mødet blev afsluttet kl. ca. 21.

 

                 Referent: Ole Pedersen                                   Dirigent: Marianne Wisén.

 

 

 

 

 

 FORMANDENS BERETNING FOR ÅR 2021 – 2022

FOR AFDELING 5 OG BEBOERHUSET MALMPARKEN.

 

Det har på mange måder været et usædvanligt og anderledes år vi sammen har været igennem.

I skrivende stund, er etableringen af ny parkeringsplads på det vi kalder ”Flaggrunden” under

etablering. Det er noget vi har set frem til rigtig længe, men som samtidig har krævet meget

uventet arbejde og kreativitet fra Baldersbo`s ledelse.

Oprindeligt var det et projekt der skulle financieres af bygherren af posthusgrunden, mod til gengæld af få råderet over nogle parkeringspladser hos os.

Da bygherren gik i betalingsstandsning, var det plusligt et projekt der var overladt til Baldersbo

alene. Som sædvanligt fandt vores øverste ledelse igen en løsning for økonomi og gennemførelse.

Når vi nu er ved store og omkostningskrævende projekter, skal vi naturligvis også nævne etableringen af El lade standere.

Her mener jeg at vores ledelse, med selskabsbestyrelsen og direktion i spidsen, endnu engang har handlet hurtigt og visionært, med lovning og etablering af fremtidens energikilde til el-bilister.

Mens vi er i jord højde, vil vi også gerne nævne vores ønske om, et lidt anderledes og måske lidt

mere ”vild” natur i vores nærområde. Det er det vi kalder Bio Diversitet, og som egentlig bare er tilbagevenden til det knapt så velfriserede grønne områder.

Om det helt lykkedes i år, kan vi diskuterer, men vores herlige stab af gartnere fortsætter til vi

opnår det vi ønsker.

Efter ønske fra Afdelingsbestyrelsen, har vi fået gennemført, at vores noget matte altan brystninger nu bliver malet i samme farve, men med en smukkere glød.

Boligselskabet Baldersbo har fejret 75 års jubilæum, som et særdeles levedygtigt og fremtidsorienteret sted at bo.

Med den sidste tids omtale af inflation, og voldsomme stigninger i alt lige fra el til husleje, synes jeg

at vi kan være meget glade og tilfredse med at bo et sted, hvor der er helt styr på økonomi og fremtid.

Beboerhuset Malmparken har været igennem en meget lang og udfordrende tid, med skiftende regler og påbud vedrørende sammenkomster og fester.

Ledelsen af Baldersbo udskrev nogle retningslinjer gældende for alle beboerlokaler, og tak for den tillid der blev udvist til at jeg som udlejningsansvarlig kunne løse opgaven.

Jeg har fra flere sider, hørt ønsket om at vi genoptager arrangementer for vores beboere.

Det vil vi gerne, men vi vil samtidig bruge tiden på at undersøge mulighederne, for at udvikle og skabe nye traditioner til glæde for måske endnu flere beboere, herunder meget gerne børnefamilier.                                                                                                                                                                                            

Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne takke alle de mennesker der arbejder for det samme som os, at sikre at vores afdeling og beboere har de bedst tænkelige forhold.

En meget stor tak til hovedbestyrelse og direktion, for at I altid skaber de økonomiske rammer der gør at vi kan opfylde vores ønsker og visioner.

En speciel tak til de ansatte der uanset vejr og vind, altid sørger for at vi med stolthed kan sige

”Afdeling 5 – Et godt sted at bo”

 

 

AFDELINGSBESTYRELSEN for Afd.5

Jan Lildrup - Formand

Skovlunde den 1. September 2022

 

Den 9. september 2021

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AFDELING 5

MANDAG DEN 17. OKTOBER 2022 – KL. 18.00

 

Til stede var. Jan og Else Lildrup, Inge Hansen, Heidi Bernandt,   Steen Wennerberg, Bo Markvardsen og Ole Pedersen.

 

Jan bød velkommen og valgte Bo som ordstyrer, hvorefter vi spiste en dejlig middag som Else igen havde kokkereret.

 

  1. Ballerup Kommunes oplæg til optimering af Bybuen. Kommunens forslag blev nøje gennemgået og bestyrelsen fandt, at det allervigtigste var, at der manglede vores gamle fodgængerfelt! Der skal etableres et bump med lys og fodgængerfelt ved udgangen fra gård 1, dette er meget vigtigt for alle gående der skal over Bybuen og videre til butikker, skole og andre institutioner. Kommunen vil etablere et grønt bælte langs Bybuen på Baldersbos areal. På en af tegningerne ser det ud som om, man afskærer fodgængerne fra fortovet ved Bybuen 13, det må selvfølgelig ikke ske. Plantning af løvfældende træer langs vejen bør man overveje, da løvfaldet om efteråret bliver meget glat. Ønsket om at plante træer ved indkørslen til Ringtoften og udgangen ved gård 1 bør aftales med Baldersbo, da de formentlig skal plantes på vores grund.
  2. Parkeringsregler og nye regler for parkering ved vores nye p-plads ved flagstangen. Parkeringsregler for nye el-ladepladser. Disse punkter blev ivrigt diskuteret, og alle var enige om, at de parkeringspladser der ligger nærmest den nye Bymidte skal have nogle særlige korttids parkeringsregler, så de ikke kan bruges af de handlende i Bymidten. Afdelingsbestyrelsen forventer særlige problemer i weekenderne. Afdelingsbestyrelsen vil være med når der skal laves en ordning, allerede ved etablering af den nye P-plads ved flagstangen.
  3. Møde for afdelingsbestyrelser på Ballerup Rådhus den 16. november. De interesserede melder sig selv til.
  4. Spareforslag til belysning og julebelysning i afdeling 5. Alle var enige i at der skal spares, men ikke for meget på julen. Vores 4 juletræer i gårdene skal opstilles og monteres med led-lyskæder, men det er muligt at man bør sætte en timer på. Lyset på flagstangen kan måske af signalværdi spares væk i år, selv om strømforbruget er minimalt. Øvrige spareforanstaltninger drøftes med Jesper Jurik. De private julelys foranstaltninger på altaner etc. Kan kun beboeren bestemme, da man skal spare på strømmen, men mon ikke det finder et fornuftigt leje.
  5. Nedlægning af solgård ud for Ringtoften 2. Solgården er nedslidt og bruges i stor udstrækning af narkohandlere og ikke af beboere fra Baldersbo, så afdelingsbestyrelsen er enige om, at den kan fjernes, men træerne bør bevares men beskæres.
  6. Vision for afdeling 5. Vores ”spis sammen” arrangement blev drøftet, og Jan og Else var træte af det store arbejde det indebar. Derfor drøftede vi forskellige tiltag med mad udefra, og dette tema vil blive taget op i det nye år. Containergården ved gård 1 fungere meget dårligt, og vi mener, at det er på tide at der etableres en ny, i stedet for at blive ved med at reparere på den gamle faldefærdige. Jeg har i dag talt med Rasmus der syntes godt om idéen, og så kunne man samtidig lave et nyt underlag uden fald! Jeg har også i dag talt med Rasmus om hækken mellem de 2 rækker biler ud for gård 1 som i øjeblikket bliver fjernet. Det er fordi den var blevet gammel, fuld af ukrudt og udgåede planter. Man planter en ny, så vi igen får noget kønt at se på.

 

Mødet blev afsluttet kl. 21.

 

Referent Ole Pedersen.

 

 

 BIODIVERSITET


Hvad er nu det for noget, er det noget der kommer os ved? Ja, det er et godt spørgsmål, men taler vi med mennesker der går meget op i vor fremtid, så er det virkelig noget vi bør medvirke til.Biodiversitet er det mylder af liv som findes overalt i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vore landarealer og brug af  naturressourcer til blandt andet nybyggeri og infrastruktur.
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 5 har drøftet, om det ikke kunne være en god idé, at udlægge en del af de m eget store græsarealer mellem Lilletoften og afdeling 5 og 9 til et naturligt levested for blomster og insekter samt andre dyr.  Afdelingsbestyrelsen er interesseret i at høre beboernes mening, og vi mener i øvrigt at der er nasser af plads, og at denne kun meget sjældent benyttes til leg og boldspil, og det vil der også i fremtiden være rigelig plads til. Det er  os bekendt at en del kommuner giver tilskud til anlæg af ”naturhaver” så mon ikke vi med den rigtige plan kan få overtalt Ballerup Kommune og Baldersbo til at medvirke økonomisk til projektet som ikke vil blive voldsomt dyrt.Når først ”naturhaven”  er anlagt kan vi alle sammen glæde os over blomsterpragten, og nyde dyrelivet, og det vil måske blive muligt at hente en lille buket til en vase hjem til. Og så skal det lige tilføjes, at en naturhave kun kræver et minimum at passe, så det klarer vore ejendomsfunktionærer sikkert med glæde. 

Hvad synes I om idéen, er det noget vi skal tage fat på til gavn for både dyr og mennesk